FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym właściwie jest rada osiedla?

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Pełni ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz przede wszystkim, służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

W ramach tego pośrednictwa rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach władz miasta. Ponadto podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów dzielnicy i poprawy warunków życia mieszkańców. Rada osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach, które są ważne dla tego osiedla.

Rada Osiedla nie jest organem decydującym, lecz organem wpływającym na decyzje z pozycji interesów mieszkańców Osiedla. Siła tego wpływu wynika m.in. ze statutu Osiedla, który przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców. Opinia Rady Osiedla wyrażana jest w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu osiedla, wobec czego trudno jej nie uwzględnić bez szczególnego, wyczerpującego uzasadnienia i wytłumaczenia.

 

Ilu radnych zasiada w radzie osiedla?

W skład rady osiedli wchodzą mieszkańcy danego osiedla (uprawnieni do głosowania na danym terenie),wybrani przez samych mieszkańców.
Skład ilościowy członków poszczególnych rad osiedli wynika z zapisów ustawowych.Rady Osiedla liczą od 15 do 21 członków natomiast Zarząd poszczególnych rad liczy od 5 do 7 osób i składa się z: przewodniczącego (który jest jednocześnie przewodniczącym rady osiedla), zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Zarządu.

 

Czy za pracę w radzie osiedla przysługuje wynagrodzenie?

Przewodniczącemu rady osiedla przysługuje dieta miesięczna w wysokości 15 % diety przysługującego Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zwrot kosztów podróży służbowych, odbywanych na zlecenie Przewodniczącego Rady Miasta lub zarządu osiedla (na zasadach przewidzianych dla radnych Rady Miasta). Rada może przyznać dietę innemu członkowi (członkom) Zarządu w wysokości do 50% diety przewodniczącego Zarządu. Zarząd osiedla jest uprawniony do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

 

Ile jest Osiedli w Szczecinie?

Obszar Szczecina podzielony jest na 4 dzielnice w granicach których działa łącznie 37 rad osiedli.

Dzielnica Śródmieście (Osiedla: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Łękno, Międzyodrze Wyspa Pucka, Niebuszewo Bolinko, Nowe Miasto, Stare Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn).

Dzielnica Zachód (Osiedla: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo – Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica).

Dzielnica Prawobrzeże (Osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe, Zdroje, Żydowce – Klucz).

Dzielnica Pólnoc (Osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa).

 

Jaka jest różnica między Radą Miasta a Radą Osiedla?

Rada Miasta - jak sama nazwa wskazuje - jest organem samorządu całego Miasta, natomiast Rada Osiedla - jest ograniczona do obszaru danego osiedla. Co więcej, Rada Miasta ma znacznie większe kompetencje niż poszczególne Rady Osiedli.

 

Czym różni się rada osiedla "spółdzielcza" od rady osiedla "miejskiej"?

Na niektórych osiedlach prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, funkcjonują rady osiedli. Ich nazwy najczęściej nawiązują do osiedli, na terenie których działają. Tego typu rady osiedli działają na podstawie prawa spółdzielczego. Rady Osiedli "miejskie", które będziemy wybierać 26 kwietnia br., działają w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym.
Te dwa rodzaje rad osiedli różni przede wszystkim zakres realizowanych przez nie zadań i kompetencji oraz posiadane uprawnienia. Oba podmioty są wybierane przez mieszkańców, wobec czego współpracują ze sobą.

 

Jak można skontaktować się ze swoją radą osiedla?

Każda Rada Osiedla ma swój oficjalny adres mailowy, na który można wysyłać zapytania lub propozycje. Dodatkowo, na stronie internetowej poświęconej szczecińskim Radom Osiedli, podane są numery telefonów do każdej z nich.
Z poszczególnymi radami osiedli można również kontaktować się osobiście (na przykład podczas ich dyżurów) lub za pośrednictwem Referatu Samorządów Osiedlowych, działającego w strukturach Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

 

Gdzie znajdę skład swojej rady osiedla?

Aktualne składy poszczególnych Rad Osiedli znajdują się na specjalnej stronie internetowej poświęconej tym jednostkom. Wystarczy wejść na stronę osiedla.szczecin.pl i wybrać interesującą nas dzielnicę.

Jak można zgłaszać kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydatów (mieszkańców danego osiedla) na członków Rad Osiedli może zgłosić każdy szczecinianin, wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze. Zgłoszenia przyjmowane są przez Miejską Komisję Wyborczą do 7 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko, imię, wiek, wykształcenie, zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały oraz nazwę Rady Osiedla, do której kandyduje. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego).

 

Kto decyduje o tym, kiedy i w jaki sposób odbywają się wybory?

Wybory do rad osiedli zarządza uchwałą Rada Miasta Szczecin, która wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy. Rada Miasta Szczecin powołuje również (najpóźniej na 45 dni przed dniem wyborów) Miejską Komisję Wyborczą, do której zadań należy między innymi: ustalenie składu ilościowego członków poszczególnych rad osiedli, powoływanie osiedlowych komisji wyborczych oraz zapewnienie we współdziałaniu z Prezydentem Miasta organizacji wyborów.

 

Kto może głosować podczas wyborów do rad osiedli?

Prawo wybierania do danej rady osiedla ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze danej Rady.

 

Czy w wyborach do rad osiedli funkcjonują komitety partii politycznych?

Nie. Wybory do Rad Osiedli, funkcjonują na innych zasadach niż wybory samorządowe czy parlamentarne. Oczywiście członkowie poszczególnych partii politycznych mają możliwość kandydowania do Rady Osiedla, ale w Radach Osiedli bardziej niż w jakichkolwiek innych organach, radny jest przedstawicielem mieszkańców danego osiedla, a nie partii politycznej.

 

Czy w wyborach do rad osiedli obowiązują parytety?

Nie, w wyborach do rad osiedli nie obowiązują parytety.

 

Jak wygląda budżet rady osiedla?

Każda Rada Osiedla otrzymuje z budżetu miasta 20-40 tys. zł rocznie na prowadzenie swojej działalności statutowej. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od liczby mieszkańców danego osiedla. Środki te przeznaczane są m.in. na utrzymanie siedzib, diety, telefony, jak również na organizację festynów, zawodów czy innych działań integrujących lokalną społeczność.

Oprócz tego każda z 37 Rad Osiedla otrzymuje od Gminy do własnej dyspozycji 150 000 zł na osiedlowe inwestycje. Pula ta będzie zwiększana o 10 tysięcy złotych rocznie, tak aby w 2020 roku każda rada osiedla miała do wykorzystania po 200 tysięcy złotych. Dodatkowo aby usprawnić procesy inwestycyjne Rad Osiedli, w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, wydzielono zespół do spraw współpracy z radami osiedli. Zespół ten będzie pilotował przygotowanie i przebieg realizacji inwestycji osiedlowych, gromadził i przetwarzał zgłaszane potrzeby inwestycyjne oraz interweniował w sprawach dotyczących już wykonanych inwestycji.

 

Jaka jest podstawa prawna działania Osiedli w Szczecinie?

Rady osiedli w Szczecinie działają w oparciu o 3 dokumenty:

Ustawę o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2013 poz. 1318),

Statut Miasta Szczecin,

Statut każdej jednostki pomocniczej (dostępne na stronie internetowej poświęconej szczecińskim Radom Osiedli).

 

Spośród wszystkich kandydatów, którzy wystartowali, kto dostaje się do rady osiedla?

Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów (do momentu zapełnienia wszystkich miejsc). W radach 15 osobowych wyborca może zagłosować na maksymalnie 8 osób, a w 21 osobowych na - 11 osób.

 

Kto może brać udział w pracach Rady Osiedla?

Rada osiedla to jednostka, która swoimi działaniami ma przede wszystkim służyć mieszkańcom danego osiedla. Wszelkie działania podejmowane przez poszczególne rady osiedli są jawne oraz publiczne. Każdy mieszkaniec Szczecina ma prawo uczestniczyć w pracach rady osiedla, jednak istnieje zastrzeżenie, że kompetencje do podejmowania decyzji w danej sprawie mają wyłącznie (w zależności od uprawnień) członkowie rady.
Co więcej, obecność mieszkańców danego osiedla na posiedzeniach rady, jest jak najbardziej wskazana. Między innymi właśnie podczas takich posiedzeń, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy radnym.

 

Jakie zadania mogą realizować Rady Osiedli?

Rada jest uprawniona do realizowania inwestycji, które przede wszystkim wpłyną na  poprawienie komfortu życia mieszkańców danego osiedla. Oznacza to, iż dzięki radom osiedla realizowane są między innymi takie inwestycje jak: budowa lub remonty chodników, instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki), nasadzenia zieleni czy budowa boisk sportowych oraz placów zabaw.

Oprócz tego rady osiedli prowadzą liczne działania, które formalnie nie zaliczają się do inwestycji, ale niejako poprawiają i urozmaicają życie mieszkańców danego osiedla. Możemy wyróżnić tu takie działania jak: organizacja festynów osiedlowych czy wydawanie różnego rodzaju czasopism lokalnych.

 

Jak często spotyka się Rada Osiedla?

Częstotliwość spotkań Rady Osiedla nie jest jednakowa na każdym osiedlu. Podstawą działań każdej Rady jest sesja, która odbywa się raz na jeden-dwa miesiące. W ramach Rady działają również komisje tematyczne, które obradują pomiędzy poszczególnymi sesjami (również z różną częstotliwością). Do tego każda Rada ma obowiązek prowadzenia dyżurów, ale rzadko pojawiają się na niej wszyscy radni. W międzyczasie organizowane są inne spotkania o różnym charakterze (festyny, konsultacje społeczne, spotkania świąteczne etc.).

 

W jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy do Rady Osiedla?

Mieszkańcy szczecińskich osiedli, mogą zgłaszać swoje inicjatywy i pomysły do rad osiedli w różnorodny sposób. Mogą to zrobić tradycyjnie – wysyłając list, za pomocą poczty internetowej do rady osiedla lub udać się na przykład na dyżur rady osiedla i osobiście porozmawiać z radnymi.

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602