Informator dla kandydatów

Co, gdzie, kiedy - najważniejsze daty

Kto może zostać członkiem Rady Osiedla

W wyborach do Rad Osiedli może startować każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej rady. Innymi słowy, na radnego danego osiedla, może startować osoba zamieszkująca jego teren.  Kandydatów na członków Rad Osiedli, może zgłosić każdy szczecinianin, wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej przed 21 dniem wyborów, czyli w przypadku tegorocznych wyborów, do 7 kwietnia br.

W zgłoszeniu kandydata należy podać nazwisko, imię, wiek, wykształcenie zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały oraz nazwę rady osiedla, do której się kandyduje. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Zgłoszenie musi zostać poparte również podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze.

  • 16 marca 2015 r.  - Podanie informacji o terminie i zasadach wyborów, granicach osiedli oraz sposobie zgłaszania kandydatów na radnych osiedli.
  • 7 kwietnia 2015 r.  - Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków do rad osiedli. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych.
  • 8 kwietnia 2015 r. - Zatwierdzenie list kandydatów na radnych osiedli.
  • 9 kwietnia 2015 r. - Powołanie Osiedlowych Komisji Wyborczych Miejska Komisja Wyborcza.
  • 12 kwietnia 2015 r.  - Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach do rad osiedli, siedzibach i godzinach pracy Osiedlowych Komisji Wyborczych.
  • 19 kwietnia 2015 r. - Sporządzenie spisu wyborców.
  • 26 kwietnia 2015 r.  - Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych
  • 28 kwietnia 2015 r. - Ogłoszenie wyników wyborów.
  • 4 maja 2015 r. - Rozpatrzenie protestów wyborczych.
  • do 29 maja 2015 r. - Przeprowadzenie pierwszego zebrania Rady Osiedla oraz wybór Przewodniczącego i Zarządu.

Kto może zostać członkiem Rady Osiedla

W wyborach do Rad Osiedli może startować każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej rady. Innymi słowy, na radnego danego osiedla, może startować osoba zamieszkująca jego teren. Kandydatów na członków Rad Osiedli, może zgłosić każdy szczecinianin, wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej przed 21 dniem wyborów, czyli w przypadku tegorocznych wyborów, do 7 kwietnia br.

W zgłoszeniu kandydata należy podać nazwisko, imię, wiek, wykształcenie zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zameldowania na pobyt stały oraz nazwę rady osiedla, do której się kandyduje.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Zgłoszenie musi zostać poparte również podpisami co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze.

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602