Wybory do Rad Osiedli 2016

W dniu 1 marca 2016 r. do Miejskiej Komisji Wyborczej wpłynęło zawiadomienie mieszkańców Osiedla Kijewo w sprawie wszczęcia procedury odwołania Rady Osiedla Kijewo. Na posiedzeniu w dniu 8 marca 2016 r. Miejska Komisja Wyborcza uznała zawiadomienie za poprawne i poinformowała pismem inicjatorów odwołania rady, że liczba głosów niezbędnych do odwołania rady to co najmniej 523 osoby zamieszkujące na osiedlu. 8 marca 2016 r. przedstawiciel inicjatorów odwołania RO Kijewo odebrał pismo w tej sprawie. W terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o liczbie głosów niezbędnych do odwołania rady, czyli do 7 kwietnia 2016 r. należało przedstawić wykaz osób popierających odwołanie rady. 5 kwietnia 2016 r. wpłynęło pismo z wykazem osób popierających odwołanie rady. Wedle kryteriów określonych w Ordynacji wyborczej pozytywnie zweryfikowano 660 osób w wykazie. W związku z czym zgodnie z § 41 Uchwały Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza) Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr 25 w sprawie odwołania Rady Osiedla Kijewo przed upływem kadencji.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XVIII/434/16 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kijewo.

Zgodnie z ww. Uchwałą wybory do Rady Osiedla Kijewo zostaną przeprowadzone w dniu 5 czerwca 2016 r. zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Głosy w wyborach do Rady Osiedla Kijewo, będzie można oddać w lokalu Osiedlowej Komisji Wyborczej przy ul. Zoologicznej 35 (siedziba Rady Osiedla Kijewo).

SKŁAD OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW W RADZIE OSIEDLA KIJEWO:

  1. Iwona Piątek - Przewodnicząca
  2. Daniel Ciarka - Wiceprzewodniczący
  3. Krzysztof Pawelec
  4. Elżbieta Rawa
  5. Dorota Stępień

Kontakt z nami

Działalność bieżąca i inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
jbonikow@um.szczecin.pl
Irena Błachowiak
91 42-45-593
iblachow@um.szczecin.pl
Beata Wąsowska
91 42-45-417
bwasowska@um.szczecin.pl